Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Pojmenování (název) životní situace:

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Základní informace k životní situaci:

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel sdělí úřadu identifikační číslo (IČ) organizace / zahraniční číslo organizace.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek činí 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další i započatou stránku výpisu –  žadatel poplatek hradí v hotovosti přímo na kontaktním místě Czech Pointu. Není možné platit kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení žádosti o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů nejsou stanoveny. Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis vydán bezodkladně.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.czechpoint.cz