Zprostředkovaná identifikace osoby

Pojmenování (název) životní situace

Zprostředkovaná identifikace osoby

 

Základní informace k životní situaci

Zprostředkovaná identifikace spočívá v ověření totožnosti žadatele, zjištění potřebných informací a převzetí podkladů od žadatele a vystavení veřejné listiny o identifikaci.  Přílohou veřejné listiny jsou kopie dokumentů, které byly použity pro identifikaci daného subjektu. O provedení identifikace se učiní záznam do interní evidence.

Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob (§ 2 odst. 1, 2, 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit; jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny atd.

Výstupní dokument Zprostředkované identifikace získává status veřejné listiny, která může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v ČR, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT, případně zmocněnec s úředně ověřenou plnou mocí.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • žadatel žádající jako fyzická osoba – předloží průkaz totožnosti (zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, zákonný zástupce identifikační údaje zastoupeného, opatrovník  rozhodnutí soudu)
  • žadatel žádající jako právnická osoba – předloží průkaz totožnosti a doklady o oprávnění jednat za právnickou osobu (zmocněnec úředně ověřenou plnou moc)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách.

Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince,  průkaz o povolení pobytu cizince.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou zapotřebí žádné formuláře.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč. Žadatel poplatek hradí přímo na kontaktním místě Czech Pointu v hotovosti. Na úřadu není možné platit platební kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud jsou splněny zákonem stanovené požadavky, vyhotoví se veřejná listina o identifikaci osoby bezprostředně po podání žádosti.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Související právní předpisy

Zákon č. 365/2000 Sb.,o informačních systémech veřejné správy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.czechpoint.cz