Volby de Senátu Parlamentu České republiky 2024

Prezident republiky v souladu s Ústavou a příslušnými volebními zákony rozhodl o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na:

  • první kolo senátních voleb – pátek 20. září od 14:00 hodin do 22:00 hodin a sobotu 21. září 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin,
  • případné druhé kolo senátních voleb – pátek 27. září od 14:00 hodin do 22:00 hodin a sobotu 28. září 2024 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Volby do Senátu Parlamentu ČR se týkají městské části Praha-Újezd, která je sídlem volebního obvodu č. 17, který dle zákona č. 247/1995 Sb, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, je popisován takto: volební obvod č. 17 zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka. Volební období senátora je šestileté a každé dva roky se obměňuje 1/3 Senátu, tedy volby probíhají ve 27 z celkových 81 volebních obvodů.

Informace pro voliče

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu na území ČR za předpokladu, že
– nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
– ve druhém kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let
– nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
– je zapsán ve stálém seznamu voličů
– hlasuje na voličský průkaz (pouze ve volebním obvodu č. 17)

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Voličský průkaz
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a nebude se zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb:
– osobně, nejpozději do 18. září 2024 do 16:00 hodin
– písemně (poštou nebo datovou schránkou) tak, aby byla žádost doručena nejpozději do 13. září 2024

Po tomto datu žádost nebude vyřízena.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Úřad městské části Praha-Újezd vydá voličský průkaz nejdříve 5. září 2024
– osobně voliči na ÚMČ Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465
– osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
– nebo jej voliči zašle písemně na uvedenou adresu žadatele.

Žádost o vydání voličského průkazu

Hlasování do přenosné volební schránky
Volební zákony pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší). Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky u Úřadu městské části Praha-Újezd, tel. č. 272 690 692 nebo ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise, tel. č. 737 213 255.

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků