Informace pro voliče – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech,

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

 

Volební okrsky na území městské části

Volby na území městské části Praha – Újezd budou probíhat v třech volebních okrscích: 

Okrsek č. 53001 – volební místnost v Mateřské škole Formanská, Na Vojtěšce 188 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Dendrologická, Formanská v Újezdu (od č. p. 199 níže + č. p. 491, 579, 584, 585, 630), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Na Formance, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Pod Formankou, Práškovská, Při Botiči, Sukovská, Ve Vilkách

Okrsek č. 53002 – volební místnost v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od č. p. 200 výše), Milíčovská, Na Cípu, Na Křtině, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Pastevců, Pod Napětím, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu

Okrsek č. 53003 – volební místnost ve společenském sálu domu služeb, Vodnická 531/44 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:  Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická.

 

Volič a jeho prokázání totožnosti

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021) do schránky.

 

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

 

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

  1. písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021 do 14.00 hodin, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;
  2. žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021 do 14.00 hodin, identifikační číslo datové schránky úřadu je 2w9bx6s;
  3. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin, v budově úřadu Kateřinské nám. 465, Praha 4.

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde nebo v podatelně úřadu městské části, Kateřinské nám. 465/1.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo bude voličský průkaz voliči zaslán do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.