Volební právo občanů jiných členských států EU

VOLEBNÍ PRÁVO OBČANŮ JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Právo volit do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a Zastupitelstva hlavního města Prahy má státní občan jiného členského státu Evropské Unie, který ve druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v městské části Praha-Újezd k trvalému nebo přechodnému pobytu. Právo volit mohou občané jiných členských států EU realizovat pouze tehdy, pokud jsou u Úřadu městské části Praha-Újezd zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb zastupitelstva městské části nebo hl. m. Prahy, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, tzn.:

  1. je státním občanem jiného členského státu EU,
  2. dosáhl věku 18 let (nejpozději 24. září 2022),
  3. prokázal se platným dokladem prokazujícím oprávněnost trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR/osvědčení o registraci (nepostačuje razítko v cestovním pasu nebo razítko na hraniční průvodce).

Žádost o zápis do dodatku může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. V případě osobní žádosti se žadatel prokáže platným průkazem totožnosti a příslušný pracovník úřadu městské části o žádosti učiní úřední záznam. V případě písemné žádosti musí žadatel uvést své jméno, příjmení a datum narození a adresu pobytu na území ČR (vzor žádosti).  Zápis do dodatku lze provést kdykoliv v úředních hodinách, tzn. pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin (po telefonické dohodě i v jiných dnech), nejpozději však do 21. září 2022 do 16.00 hodin. Pokud volič o zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepožádá, nemůže ve volbách do zastupitelstva MČ Praha-Újezd a Zastupitelstva hl. m. Prahy hlasovat.

Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádosti pro každé volby opakovat. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádosti nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí).

Více informací na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-foreigners.aspx