2024

Informace č. 1/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informací souvisejících se se Smlouvou o smlouvě budoucí darovací ze dne 11. 12. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2020, které městská část uzavřela se společností SCORTEN, a. s., IČ: 27420230, se sídlem Hradčasnké náměstí 61/11, Praha 1:

Z jakého důvodu nedošlo k převodu nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část?
Budoucí dárce (společnost Scorten, a. s.) nedodržel ustanovení č. II Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, uzavřené dne 11. 12. 2019, ve kterém se zavázal provést výmaz zástavního práva správce daně. Do 90 dnů od provedení výmazu zástavního práva, nejpozději do 30. 6. 2020, mělo dojít k uzavření darovací smlouvy na převedení pozemků uvedených v článku I. předmětné smlouvy.  Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací, uzavřeným dne 1. 7. 2020, byl termín prodloužen do 30. 9. 2020. Ani v tomto případě k výmazu zástavního práva ze strany budoucího dárce nedošlo.

Jaké byly okolnosti uzavření Smlouvy?
Smlouva o smlouvě budoucí darovací se společností Scorten, a. s., byla uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Újezd č. 05/11/2019 ze dne 18. 9. 2019. Zápis z uvedeného zasedání zastupitelstva je k dispozici na webových stránkách městské části
https://praha-ujezd.cz/zapis/zapis-c-11-2019-ze-dne-18-9-2019/

Jaké byly okolnosti navazující na skutečnost, že nedošlo k převodu nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část?
Viz odpověď na otázku č. 1.

Kontaktoval Městskou část v souvislosti s nemovitostmi zmiňovanými ve Smlouvě nějaký třetí subjekt, ať už fyzická či právnická osoba?
SVJ Nad Statkem 174, SVJ Nad Statkem 177,  SVJ Formanská 198, Exekutorský úřad Praha 3 pověřený provedením exekuce pozemků a zástupce vlastníka pozemků parc. č. 287/4 a 288/3 k. ú. Újezd u Průhonic sousedících s předmětnou lokalitou.

Prosím o zaslání veškeré dokumentace, která se Smlouvou souvisí.
Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací jsou zveřejněny https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13410520.Jiná dokumentace související s výše uvedeným není.

Které osoby v souvislosti s převodem na základě Smlouvy jednaly za společnost SCORTEN a.s. a které za Městskou část?
Za společnost Scorten, a. s., jednal člen představenstva pan Blažej Večerka, městskou část zastupoval starosta pan Václav Drahorád, případně právní zástupce městské části Mgr. Karel Fischer.

Jednaly v souvislosti s převodem na základě Smlouvy s Městskou částí i jiné subjekty než společnost SCORTEN a.s., a to fyzické i právnické osoby?
Ne.

Jaký je aktuální stav nemovitostí, které měly být předmětem převodu dle Smlouvy?
Z veřejně dostupného výpisu z katastru nemovitostí (LV 1277, k. ú. Újezd u Průhonic) ze dne 3. 1. 2024 vyplývá, že vlastnické právo má SCORTEN, a. s., Hradčanské náměstí 61/11, Hradčany, 11800 Praha 1.  Nemovitosti jsou zatíženy exekučním příkazem k prodeji.

Má Městská část v plánu vyvinout jakoukoli aktivitu směřující k převodu nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část?
Městská část se zajímá o každé nařízení dražebního jednání vyhlášené exekutorským úřadem spočívající v elektronické dražbě pozemků uvedených na LV 1277 k. ú. Újezd u Průhonic. Má zájem pomoct vyřešit majetkoprávní vztahy části ulice Nad Statkem a nabídla již třikrát svou účast na dražbě. Nabízí odkup části hodnoty dražených pozemků za podmínky, že se dražby zúčastní stejnou částkou jako městská část i SVJ Nad Statkem 174, SVJ Nad Statkem 177 a  SVJ Formanská 198. Nicméně SVJ uvedených bytových domů do současné doby neměla o koupi pozemků za cenu stanovenou v dražbě zájem.

Za jakých podmínek by Městská část byla ochotna realizovat převod nemovitostí dle Smlouvy na Městskou část, případně obnovit jednání o tomto převodu?
Převod nemovitostí zatížených exekučním příkazem k prodeji nelze realizovat.

Bylo v souvislosti s pozemky zmiňovanými ve Smlouvě Městské části od 1. 1. 2019 poskytnuto jakékoli plnění, ať už finanční prostředky či plnění jiného typu? Pokud ano, prosím o sdělení subjektu, druhu plnění (případně částky) a data poskytnutí.
Nebylo.