Kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Identifikační kód

          ——-

2. Kód

          ——-

3. Pojmenování (název) životní situace

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4. Základní informace k životní situaci

Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les (dále jen ,,dřevin“) se řídí zákonm ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ,,zákon“) a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“). Ve věci se vede řízení podle zákona č. 500/2006 Sb., správní řád.
A. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin je vždy nutné pro všechny dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí (o libovolném obvodu kmene).
Povolení ke kácení dřevin je dále nutné pro:
– dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm a více,
– zapojené porosty dřevin, pokud je jejich celková kácená plocha nad 40 m2 (povolení pak vyžadují všechny kácené zapojené porosty dřevin bez ohledu na jejich jednotlivou plochu) s výjimkou ovocných dřevin rostoucích v zastavěném území na pozemcích, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.
Vyhláška obsahuje definici pojmů stromořadí a zapojený porost dřevin pro účely této vyhlášky. Pokud dochází k větvení kmene pod výškou 130 cm nad zemí, měří se obvod pod větvením.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, které nabývá právní moci po uplynutí lhůty pro podání odvolání.
  Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o povolení kácení nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem jejich vlastníka.
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, zahájeném po 1.1.2018, se nevede řízení o povolení kácení, ale vydává se závazné stanovisko podle § 8 odst. 6) zákona, pro účely řízení podle stavebního zákona. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části jeho rozhodnutí. Výše uvedené výjimky a podmínky zákona a vyhlášky se pro vydávání závazného stanoviska použijí obdobně. Řízení zahájená před 1.1.2018 se dokončí podle předchozí právní úpravy.
B. Povolení není třeba dle § 8 odst. 2 zákona ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (na území městské části Praha-Újezd je to investiční odbor Úřadu městské části Praha-Újezd ).
C. Povolení není třeba dle § 8 odst. 4 zákona ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Oznámení pak musí obsahovat doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (případně jejich zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
Oznámení o kácení dřevin, v případě uvedeném v bodě 4. pod písmenem C., podává ten, kdo kácení provedl.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti (formulář viz bod 11.) s přílohami (náležitosti – viz bod 10 a).
B. a C. Podání oznámení (náležitosti – viz bod 10. b) a c).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oprávněný žadatel (viz bod 5.) podá písemnou žádost s přílohami na podatelně Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, nebo ji zašle poštou, případně podá žádost opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu e-podatelna@praha-ujezd.cz. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky (max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff nebo gif“).
B. a C. Oprávněná osoba (viz bod 5) podá písemné oznámení na podatelně Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, nebo je zašle poštou, případně podá oznámení opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu e-podatelna@praha-ujezd.cz. Dále lze oznámení podat prostřednictvím datové schránky (max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tiff nebo gif“).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pro katastrální území Újezd u Průhonic to je Úřad městské části Praha-Újezd.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad městské části Praha-Újezd

S kým: Odbor investiční, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

Kdy: Pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí mít náležitosti podle § 45 správního řádu.
A. žádost o povolení kácení dřevin:
– jméno a adresa žadatele,
– označení katastrálního území a parcely, popis umístění dřevin včetně situačního zákresu,
– doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,
– specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh případně rod, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm, velikost plochy porostu dřevin a druhové zastoupení v něm,
– zdůvodnění žádosti.
Ve složitých případech žadatel doloží dendrologický průzkum. Účastníci řízení mohou předkládat další důkazy a posudky pro podporu svých tvrzení.
B. oznámení o kácení dřevin dle bodu 4. B.
– jméno a adresa žadatele,
– označení katastrálního území a parcely, popis umístění dřevin včetně situačního zákresu
– doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům spolu se souhlasem vlastníka pozemku s kácením (souhlas vlastníka není potřeba dokládat při údržbě břehových porostů při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy při provozování těchto soustav),
– specifikace dřevin rostoucích mimo les které mají být káceny, zejména jejich druh nebo rod, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm, velikost plochy porostu dřevin a druhové zastoupení v něm,
– zdůvodnění oznámení.
C. oznámení o kácení dřevin dle bodu 4. C.
– viz bod 10 odst. B. (není potřeba dokládat souhlas vlastníka pozemku s kácením) a dále je nutno doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro kácení v havarijním stavu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Kácení dřevin rostoucích mimo les (není povinný)

Dále je formulář k dispozici na odboru investičním (není povinný)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

– Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a jenž má podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
– Osoby, jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro rozhodnutí ve věci je nutná součinnost při ohledání dřeviny na místě.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze – viz bod 7.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ust. § 8 a 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vůči vydanému rozhodnutí o kácení dřevin se lze odvolat. Náležitosti jsou uvedeny v poučení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupky fyzických a právnických osob upravuje § 87 a 88 zákona o ochraně přírody a krajiny.

21. Nejčastější dotazy

Kterými dny je vymezeno období vegetačního klidu? Kácení ve vegetačním období je zakázáno?
Období kácení dřevin je vymezeno v § 5 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení následovně: Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
Z toho vyplývá, že termín nemůže být obecně stanoven datem. Posuzuje se vždy projev konkrétní dřeviny, který může být každý rok jiný a je ovlivněn aktuálním klimatickým vývojem a nadmořskou výškou. Dále z toho vyplývá, že to není povinnost, ale zpravidla se tak postupuje. Orgány ochrany přírody zpravidla kácení ve vegetačním klidu dávají jako podmínku pro provedení kácení ve svých rozhodnutích, potom už to povinnost je.

Je potřeba povolení k ořezu dřevin?
K ořezu větví není třeba povolení ke kácení dřevin. Nesmí však dojít k poškození dřevin nedovoleným zásahem, který definuje §2 vyhlášky.
Je potřeba povolení ke kácení ovocných nebo náletových dřevin?

Ano, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Např. na povolování kácení ovocných dřevin na některých druzích pozemků se od 1.11.2014 vztahuje výjimka – viz výše.

22. Další informace

Na telefonu 272 690 692

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha-Újezd, investiční odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční, tel: 272 690 692, e-mail: pavel.stanek@praha-ujezd.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

27. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 11.  2019

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno