Zápis č. 21/2024 ze dne 19. 6. 2024

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 1. pololetí 2025
 7. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 2. pololetí 2024
 8. Schválení žádosti SDH Praha-Újezd o prodloužení termínu čerpání finančních prostředků z VHA na 1. pololetí 2024
 9. Rozhodnutí starosty
 10. Technické služby Újezd s.r.o. – schválení smlouvy o údržbě komunikací a zeleně
 11. Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci č. 2209_001
 12. Vyhodnocení výběrového řízení na stavební úpravy zadních traktů ulice Proutěná v rámci akce „Rekonstrukce Proutěná“
 13. Schválení záměru výběrového řízení na stavební úpravy křižovatky Na Křtině x Milíčovská v rámci akce „Rekonstrukce Proutěná, 3. etapa“
 14. Vyhodnocení cenových nabídek na instalaci audiovizuálního systému
 15. GP Plus – schválení podmínek převzetí komunikace
 16. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 214/163 a 214/166 k. ú. Újezd u Průhonic – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 17. Oprava kotelny v MŠ Formanská – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 18. Kulturní a sportovní akce na 2. pololetí 2024
 19. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 20/2024
 20. Různé
  a) Termíny zasedání ZMČ na 2. pololetí 2024