Zápis č. 20/2024 ze dne 22. 5. 2024

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Schválení smlouvy o spolupráci na výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 336/2 k. ú. Újezd u Průhonic – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 5. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Informace o přeložce VVN
  b) GP Plus – převzetí komunikace
 6. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2023
 7. Rezignace a jmenování člena finančního výboru
 8. Rozhodnutí starosty
 9. MŠ Formanská – schválení nové smlouvy o výpůjčce
 10. MŠ Formanská – schválení nové zřizovací listiny
 11. Vyhodnocení výběrového řízení na rekonstrukci ulice Remízková
 12. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 214/166 a 214/163 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Revokace usnesení č. 11/19/2024 – žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Policii ČR, Obvodní ředitelství policie Praha IV
 14. Technické služby Újezd s.r.o. – schválení smlouvy o údržbě komunikací a zeleně
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 19/2024
 16. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 19. června 2024
  b) Schválení mimořádného příspěvku pro děti fotbalového klubu SK Újezd Praha 4 – bod byl doplněn na jednání ZMČ