Zápis č. 19/2024 ze dne 24. 4. 2024

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Žádost občanů o zařazení bodů do programu jednání zastupitelstva
  a) Zlepšení objektivity a vyváženosti Zpravodaje
  b) Porušení etického kodexu zastupitele
 5. Žádost občanů o zařazení bodu do programu jednání zastupitelstva – Odvolání a jmenování ředitelů ZŠ Formanská – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 6. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Změna počtu RD v projektech Park Újezd 6 a 7
  b) Podkladová studie lokality „Trojúhelník“
  c) Stavba č. 0101 TV Újezd, Etapa 0004 Komunikace – rozšíření komunikace Formanská
  d) Lokalita V Potocích – změna projektu ze samostatných vil na dvojdomy
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Úprava rozpočtu k 04/2024
 9. Schválení obnovení termínovaných vkladů
 10. Informace o rozhodnutích starosty
 11. Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Policii ČR, Obvodní ředitelství policie Praha IV
 12. Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Městské sdružení hasičů HMP
 13. MŠ Formanská – předání do užívání venkovních herních prvků
 14. Schválení převodu hmotného majetku – stavba č. 0101 TV Újezd, etapa 0011, Nad Výpustí
 15. Technické služby Újezd s.r.o. – schválení smlouvy o údržbě komunikací a zeleně
 16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 18/2024
 17. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 22. května 2024
  b) Informace o kulurních a jiných akcích – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  c) Termín jednání výboru stavebního a pro životní prostředí