Zápis č. 18/2024 ze dne 20. 3. 2024

 1. Schválení programu zasedání
 2. Prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva MČ
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Volba návrhového výboru
 5. Žádost občanů – aktuální situace v ZŠ Formanská po nástupu nového vedení od 1. 3. 2024, personální zajištění chodu školy, zpětná vazba žáků a jejich rodičů
 6. Žádost občana o doplnění zápisu č. 17/2024
 7. Úprava rozpočtu k 03/2024
 8. Informace o rozhodnutích starosty
 9. Schválení žádosti o svěření pozemku parc. č. 385/1 k. ú. Újezd u Průhonic
 10. SK Újezd – žádost o mimořádný příspěvek na děti a mládež fotbalového oddílu
 11. SK Újezd – žádost o mimořádný příspěvek na pokrytí provozních nákladů fotbalového klubu
 12. SK Újezd – žádost o příspěvek na údržbu a provoz tenisových kurtů
 13. Vyhodnocení cenových nabídek na stavební úpravy a dodání nábytku do recepce a kanceláře úřadu
 14. Vyhodnocení výběrového řízení na zajištění autorského dozoru ke stavbě Základní a střední školy Formanská
 15. Schválení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 670/1 k. ú. Újezd u Průhonic pro umístění zahradního domku
 16. Prodloužení funkčního období dozorčí rady Technických služeb Újezd s. r. o.
 17. Rezignace a volba člena výboru stavebního a pro životní prostředí
 18. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 17/2024
 19. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 24. dubna 2024
  b) Informace o stanovení výše úplaty v mateřské škole a školní družině
  c) Schválení záměrů výběrových řízení na opravy a rekonstrukce komunikací v městské části – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  d) Revokace usnesení č. 14/17/2024 – schválení cenové nabídky na zajištění programu a občerstvení na Podzimních slavnostech – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  e) Revokace usnesení č. 09c/14/2023 – schválení darovací smlouvy s Nadací Tempus – bod byl doplněn na jednání ZMČ