Zápis č. 7/2023 ze dne 19. 4. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Soubor rodinných domů „V Potocích“
  b) Dočasná stavba chodníčku – Loxia
  c) Novostavba bytového domu Formanská
 5. Souhlas s převodem pozemků parc. č. 686/1, 686/4 a 686/5
 6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23. 3. 2023
 7. Schválení kupní smlouvy na nebytový prostor CATHA 2
 8. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku – Hasičský záchranný sbor HMP
 9. Schválení darovací smlouvy pro PČR
 10. Organizační řád úřadu MČ
 11. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu MČ
 12. Zrušení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 214/153 – Družstvo Pod Milíčovským lesem
 13. Informace – provedená rozpočtová opatření
 14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 06/2023
 15. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 24. 5. 2023
  b) Informace o kulturních akcích
  c) Informace o plánované stavbě základní školy (bod doplněn na zasedání ZMČ)