Zápis č. 8/2023 ze dne 24. 5. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Vyjádření k záměru stavby bytového domu na pozemku parc. č. 214/53 k. ú. Újezd u Průhonic – doplnění podkladů
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Závěrečný účet
 7. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 8. Schválení darovací smlouvy na finanční dar pro ZŠ Ke Kateřinkám
 9. Revokace usnesení č. 07/07/2023 ke kupní smlouvě na nebytový prostot CATHA II
 10. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 553/3 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení smlouvy o spolupráci na výstavbu zahradní restaurace na pozemku parc. č. 214/12 k. ú. Újezd u Průhonic
 12. Schválení nabídky na studii proveditelnosti kamerového systému v MČ
 13. Schválení nabídky na nábytek do kanceláře úřadu
 14. Schválení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice“
 15. Schválení nabídky na přemístění vzduchotechniky na střeše MŠ Vodnická
 16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 265/405 k. ú. Újezd u Průhonic
 17. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 07/2023
 18. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 21. 6. 2023
  b) Informace o kulturních akcích
  c) Finanční dar pro fotbalový klub SK Újezd (bod doplněn na zasedání ZMČ)