Zápis č. 9/2023 ze dne 21. 6. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Žádost o vyjádření ke změně stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 7. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 2. pololetí 2023
 8. Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 1. pololetí 2024
 9. Schválení smlouvy o poskytování služeb nebo prací pro JSDH Praha-Újezd
 10. Schválení prodloužení záměru pachtu části pozemku parc. č. 265/146 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku parc. č. 214/12 k. ú. Újezd u Průhonic
 12. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 553/3 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Návrh na vyplacení mimořádné odměny členovi zastupitelstva
  a) Návrh na vyplacení mimořádné odměny starostovi
  b) Návrh na vyplacení mimořádné odměny 1. místostarostce
  c) Návrh na vyplacení mimořádné odměny 2. místostarostce
 14. Kulturní a sportovní akce na 2. pololetí 2023
 15. Schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 16. Schválení záměru výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na akci „Základní a střední škola Formanská“ v návaznosti na dotační program ENERGov – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 17. Záměr prodeje pozemku SVJ Pastevců 469 – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 18. Zápis z jednání kontrolního výboru – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 19. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 08/2023
 20. Různé
  a) Termíny zasedání ZMČ na 2. pololetí 2023
  b) Řešení havarijního stavu terasy v domě služeb Vodnická – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  c) Informace o kulturních akcích – bod byl doplněn na jednání ZMČ