Zápis č. 6/2023 ze dne 22. 3. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Informace o průběhu příprav fotovoltaické elektrárny na budovách ve správě MČ
 5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 3. 2023
 6. a) Úprava rozpočtu
  b) Úprava rozpočtu k 03/2023 (bod doplněn na zasedání ZMČ)
 7. Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2022
 8. Revokace usnesení č. 06/04/2023 o stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 9. Oprava písařské chyby zápisu č. 02/2022 ze dne 9. 11. 2022
 10. Zrušení usnesení č. 16a/46/2022 o schválení smlouvy o spolupráci „Trojúhelník“
 11. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví
 12. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na nebytový prostor v budově CATHA
 13. Schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 216/1 k. ú. Újezd u Průhonic
 14. Schválení zhotovitele podrobného řešení interiéru společných a vybraných prostor ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 05/2023
 16. Různé
  a) Zvýšení dopravní bezpečnosti u MŠ a ZŠ Formanská (bod doplněn na zasedání ZMČ)
  b) Poděkování hasičům (bod doplněn na zasedání ZMČ)
  c) Termín zasedání ZMČ (bod doplněn na zasedání ZMČ)