Zápis č. 5/2023 ze dne 22. 2. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 1. 2023
 5. Schválení rozpočtu pro rok 2023
 6. Plán činnosti finančního výboru na rok 2023
 7. Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2022
 8. Schválení uzavření smluv o termínovaném vkladu
 9. Informace o podání žádosti o dotace z finanční rezervy HMP
 10. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
 11. Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 2. pololetí 2023
 12. Schválení cenové nabídky na zhotovení nového střešního pláště a terasy
 13. Schválení cenové nabídky na úpravu zeleně kolem úřadu MČ
 14. Ukončení příkazní smlouvy na zhotovení studie stavby Rozšíření ZŠ Formanská
 15. Schválení cenové nabídky na spolupráci při zpracování dokumentace pro stavební povolení provedení stavby a dokumentace interiérů a na spolupráci při monitoringu využitelnosti dotačních titulů pro ZŠ Formanská (název bodu opraven na zasedání ZMČ)
 16. Smlouva o spolupráci na novostavbu rodinného dvojdomku Pod Formankou
 17. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 04/2023
 18. Různé
  a) Schválení zpracování projektových dokumentací na realizaci fotovoltaické elektrárny na budově MŠ Formanská, MŠ Vodnická a hasičské zbrojnici (bod doplněn na zasedání ZMČ)