Zápis č. 6/2023 ze dne 22. 3. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Informace o průběhu příprav fotovoltaické elektrárny na budovách ve správě MČ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 3. 2023 a) Úprava rozpočtu b) Úprava rozpočtu k 03/2023 (bod doplněn na zasedání ZMČ) Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2022 Revokace usnesení č. … Číst dál

Zápis č. 5/2023 ze dne 22. 2. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 1. 2023 Schválení rozpočtu pro rok 2023 Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2022 Schválení uzavření smluv o termínovaném vkladu Informace o podání žádosti o dotace z finanční rezervy HMP Informace o provedených … Číst dál

Zápis č. 4/2023 ze dne 25. 1. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Seznámení se záměrem „Újezd u Průhonic – protihlukový val“ b) Žádost k novostavbě rodinného dvojdomku Počet obyvatel k 1. 1. 2023 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva Kompetence starosty k provádění úprav rozpočtových opatření Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2023 … Číst dál

Zápis č. 3/2022 ze dne 14. 12. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu na pozemku parc. č. 214/53 b) Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu na adrese Formanská 202 c) Žádost o souhlasy a stanovisko k projektu protihlukových valů a kopce d) … Číst dál

Zápis č. 2/2022 ze dne 9. 11. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura b) Změna stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům c) Novela Pražských stavebních předpisů Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 11. 2022 Schválení finančního daru pro členy okrskových volebních … Číst dál

Zápis č. 1/2022 z ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 19. 10. 2022

Schválení programu jednání ustavujícího zasedání Volba ověřovatelů zápisu Určení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/místostarostky Určení počtu místostarostů/místostarostek Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni Volba starosty/starostky městské části Volba místostarosty/místostarostky městské části Zřízení výborů zastupitelstva městské části Volba předsedy a členů finančního výboru Volba předsedy a členů kontrolního výboru Volba předsedy a členů … Číst dál

Zápis č. 46/2022 ze dne 14. 9. 2022

Návrh programu jednání: Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Výstavba rodinných domů Formanská 202 b) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura c) Schválení revokace doplnění usnesení č. 4c/44/2022 – název bodu změněn na zasedání ZMČ d) Dostavba vodovodního řadu Šeberov – Kateřinky – … Číst dál

Zápis č. 45/2022 ze dne 31. 8. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce cest in-line parku Milíčov“ Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD na akci: „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ – bod doplněn na zasedání ZMČ Schválení žádosti o svěření pozemků parc. č. 670/8 a … Číst dál

Zápis č. 44/2022 ze dne 22. 6. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Vestecká spojka II. etapa a MÚK s D1 – Exit 4“ b) Metropolitní plán c) Schválení návrhu na pořízení změny územního plánu – podnět P88/2021 Finanční výbor a) Zápis z … Číst dál

Zápis č. 43/2022 ze dne 25. 5. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Lokalita Park-Újezd – informace o smlouvách s PVS a rozvoji lokalit b) Žádost o souhlas se stavbou protihlukového valu podél dálnice D1 a s umístěním stavby na pozemcích městské části c) Metropolitní plán d) Memorandum o společném postupu při … Číst dál