Zápis č. 14/2023 ze dne 22. 11. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Podkladová studie lokality Trojúhelník – bod byl doplněn na jednání ZMČ b) Návrh změny ÚP SÚ HMP č. Z 3428/00 – bod byl doplněn na jednání ZMČ Informace o rozhodnutích starosty Revokace usnesení č. 11/12/2023 ze dne 20. 9. … Číst dál

Zápis č. 13/2023 ze dne 18. 10. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 10. 2023 Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 1. pololetí 2024 Úprava rozpočtu k 10/2023 Informace o rozhodnutích starosty Zápis z kontrolního výboru ze dne 20. 9. 2023 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na … Číst dál

Zápis č. 12/2023 ze dne 20. 9. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Volba člena výboru stavebního a pro životní prostředí Zápis z jednání finančního výboru Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2023 Informace o rozhodnutích starosty Odvolání a jmenování člena školské rady Schválení potvrzení o zajištění vlastních zdrojů k dofinancování stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice jednotky SDH … Číst dál

Zápis č. 11/2023 ze dne 16. 8. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice jednotky SDH Praha 4-Újezd“

Zápis č. 10/2023 ze dne 26. 7. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ Schválení obnovení termínovaných vkladů Informace o provedených rozpočtových opatřeních Revokace usnesení č. 09/08/2023 ke kupní smlouvě na nebytový prostor CATHA II – bod byl doplněn na jednání ZMČ            

Zápis č. 9/2023 ze dne 21. 6. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Žádost o vyjádření ke změně stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům Zápis z jednání finančního výboru Informace o provedených rozpočtových opatřeních Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 2. pololetí 2023 Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na … Číst dál

Zápis č. 8/2023 ze dne 24. 5. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Vyjádření k záměru stavby bytového domu na pozemku parc. č. 214/53 k. ú. Újezd u Průhonic – doplnění podkladů Zápis z jednání finančního výboru Závěrečný účet Informace o provedených rozpočtových opatřeních Schválení darovací smlouvy na finanční dar pro ZŠ Ke … Číst dál

Zápis č. 7/2023 ze dne 19. 4. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Soubor rodinných domů „V Potocích“ b) Dočasná stavba chodníčku – Loxia c) Novostavba bytového domu Formanská Souhlas s převodem pozemků parc. č. 686/1, 686/4 a 686/5 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23. 3. 2023 Schválení kupní smlouvy na nebytový … Číst dál

Zápis č. 6/2023 ze dne 22. 3. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Informace o průběhu příprav fotovoltaické elektrárny na budovách ve správě MČ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 3. 2023 a) Úprava rozpočtu b) Úprava rozpočtu k 03/2023 (bod doplněn na zasedání ZMČ) Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2022 Revokace usnesení č. … Číst dál

Zápis č. 5/2023 ze dne 22. 2. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 1. 2023 Schválení rozpočtu pro rok 2023 Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2022 Schválení uzavření smluv o termínovaném vkladu Informace o podání žádosti o dotace z finanční rezervy HMP Informace o provedených … Číst dál