Zápis č. 12/2023 ze dne 20. 9. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Volba člena výboru stavebního a pro životní prostředí
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2023
 7. Informace o rozhodnutích starosty
 8. Odvolání a jmenování člena školské rady
 9. Schválení potvrzení o zajištění vlastních zdrojů k dofinancování stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice jednotky SDH Praha 4 – Újezd“
 10. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy Kateřinského náměstí a parkovacích stání K Sukovu“
 11. Schválení nájemní smlouvy na nebytový prostor Formanská 675
 12. Schválení dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě na část pozemku parc. č. 265/146 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Schválení smlouvy o spolupráci na výstavbu bytového domu na pozemku parc. č. 214/53 k. ú. Újezd u Průhonic
 14. Schválení smluvního vztahu na koordinaci při zpracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace interiérů a monitoring využitelnosti dotačních titulů pro ZŠ Formanská název bodu byl upraven na jednání ZMČ
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 09/2023, 10/2023, 11/2023
 16. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 18. října 2023
  b) Informace o studii realizovatelnosti dvou radarů na měření rychlosti na ulici Formanská
  c) Informace o studii proveditelnosti pro výstavbu kamerových stanovišť na území městské části