Zápis č. 13/2023 ze dne 18. 10. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 10. 2023
 5. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 1. pololetí 2024
 6. Úprava rozpočtu k 10/2023
 7. Informace o rozhodnutích starosty
 8. Zápis z kontrolního výboru ze dne 20. 9. 2023
 9. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 247/8 k. ú. Újezd u Průhonic
 10. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN pro pozemek parc. č. 670/8 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Informace z kulturní komise
 12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 12/2023
 13. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 22. listopadu 2023
  b) Příprava ZŠ a SŠ Formanská – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  c) Cena Ď za podporu dětského domova – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  d) Informace o kulturních akcích – bod byl doplněn na jednání ZMČ