Zvýšení daně z nemovitých věcí

Vážení spoluobčané,

na základě dotazů týkajících se daně z nemovitostí Vám níže sdělujeme důvody navýšení daně.

 

Daň ze staveb a jednotek upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon mimo jiné stanovuje základní sazbu daně a možnost obce obecně závaznou vyhláškou stanovit výši místního koeficientu, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek.

 

Hlavní město Prahy předložilo městským částem hl. m. Prahy návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých s následujícím odůvodněním:  „Místní koeficient v souladu s ustanovením § 12 zákona nebyl doposud na území hl. m. Prahy zaveden. Zavedení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, které starostové městských částí opakovaně požadují, je jedním z možných způsobů pro dosažení zvýšení příjmů rozpočtů městských částí hl. m. Prahy. K zavedení místního koeficientu přistoupila v ČR řada obcí. Ze 13 větších měst (včetně hl. m. Prahy) byl místní koeficient zaveden v 5 z nich. Nejvyšší koeficient ve výši 3 byl zaveden v Hradci Králové. Město Hradec Králové využilo i možnost snížit koeficient dle § 11 odst. 3 zákona na jednotlivých katastrálních územích o 2 až 3 kategorie.“

 

Na základě žádosti o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí schválilo Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 6. 2019 na svém 9. Zasedání (bod programu č. 5d), navýšení daně z nemovitosti, viz níže:

5 d) Změna výše koeficientu – daň z nemovitosti

Místostarostka paní Petrová uvedla, že byl předložen návrh MHMP na změnu výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, ve kterém je zdůrazněno, že výnos daně z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem městských částí a k poslední změně došlo v roce 2009. MHMP navrhuje zvýšit místní koeficient o 100 % na koeficient 2, velikostní koeficient pro obytné nemovitosti a stavební pozemky ponechat v původní výši na koeficientu 5, komerční koeficient pro sazbu daně z komerčních nemovitostí ponechat ve stejné výši pro celou Prahu, tj. na koeficientu 1,5. Daň by se zvýšila v souladu se zvýšením místního koeficientu. Připomínky MČ je možné podat do 30. 6. 2019, následně budou zpracovány a v září předloženy Radě HMP a ZHMP. Plánovaná změna by se projevila již v příjmech MČ v roce 2020.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na hodnotu 2, ostatní koeficienty ponechat, a to s účinností od 1. 1. 2020.“

 

Výnosy z daně z nemovitosti jsou příjmem městské části, která je použije na rozšíření občanské vybavenosti, zejména na provoz základní školy.