Poskytnuté informace – rok 2019

Informace č. 6/2019

Žádost o poskytnutí soudního rozhodnutí ve věci opakovaných, resp. zneplatněných voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd z roku 1995.

Odpověď:

Žadateli bylo poskytnuto usnesení Městského soudu v Praze č. j. 14 Nc 2507/94 ze dne 8. prosince 1994.

Rozsudek městského soudu

 

Informace č. 5/2019

Žádost o poskytnutí informace, zda subjekt DOMISTAV CZ, a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK, s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 podal nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně poskytnutí této nabídky.

Odpověď:

Městské části Praha-Újezd nebyla od subjektů DOMISTAV CZ, a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK, s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 podána žádná nabídka ve smyslu veřejných zakázek.

 

Informace č. 4/2019

Žádost o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha-Újezd a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha-Újezd, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost/formát.

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd nemá k 12. 7. 2019 uzavřenou žádnou nájemní či jinou smlouvu o umístění reklamních zařízení na majetku nacházejícím se ve správě městské části Praha-Újezd.

 

Informace č. 3/2019

1) Jakým způsobem zajišťuje MČ úklid veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací? Vlastními pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou?

Odpověď: Městská část Praha-Újezd zajišťuje úklid veřejných prostranství čtyřmi vlastními pracovníky zařazenými do údržby majetku a zeleně městské části.

2) Jaké jsou roční náklady na úklid  MČ?

Odpověď: Roční náklady na úklid městské části činí v průměru 127 029 Kč za spotřební materiál (koše a sáčky na psí exkrementy, pytle na odpad). Další díl tvoří část mzdy čtyř pracovníků údržby majetku a zeleně, kterou nelze přesně vyčíslit, neboť v jejich pracovní náplni jsou i další činnosti.

3) Jakým způsobem zajišťuje MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou?

Odpověď: Městská část Praha-Újezd zajišťuje údržbu zeleně čtyřmi vlastními pracovníky zařazenými do údržby majetku a zeleně městské části a najatou firmou.

4) Jaké jsou roční náklady na údržbu zeleně v městské části?

Odpověď: Roční náklady na údržbu zeleně najatou firmou činí v průměru 179 067 Kč. Další díl tvoří část mzdy čtyř pracovníků údržby majetku a zeleně, kterou nelze přesně vyčíslit, neboť v  pracovní náplni údržby městské části jsou i další činnosti.

5) Kolik má MČ obyvatel?

Odpověď: Městská část Praha-Újezd má 3 444 obyvatel.

 

Informace č. 2/2019

1) Byla v rámci výstavby nacházející se východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, konkrétně v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa (počátek prodeje pozemků k roku 2014) s investorem uzavřena plánovací nebo jiná smlouva, jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících s výstavbou veřejné vybavenosti a harmonogramem její realizace?

Odpověď: V rámci výstavby nacházející se východně od ulice Josefa Bíbrdlíka, konkrétně v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa, byly s investorem uzavřeny smlouvy, jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících s výstavbou veřejné vybavenosti.

Jedná se o následující smlouvy, které jsou přílohou tohoto vyjádření:

a) Smlouva darovací o příspěvku na občanskou vybavenost městské části týkající se projektu s názvem „Ke Mlýnu“, uzavřená dne 6. 5. 2014 se společností Tempus Investment, a. s

b) Smlouva darovací o příspěvku na občanskou vybavenost městské části týkající se projektu s názvem „K Botiči“, uzavřená dne 10. 9. 2014 se společností Tempus Investment, a. s.

c) Smlouva darovací o příspěvku na občanskou vybavenost městské části týkající se projektu s názvem „U Lesa I“, uzavřená dne 10. 9. 2014 se společností Navetina, a. s

d) Smlouva o budoucí smlouvě darovací týkající dopravní a technické infrastruktury v lokalitách „U Lesa I“, „K Botiči“, „Ke Mlýnu“, „Nová Praha II“ uzavřená dne 9. 3. 2015 se společnostmi Navetina, a. s., a Tempus Investment, a. s.

2) Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy v elektronické podobě (scan).

Odpověď: Výše uvedené smlouvy jsou přílohou tohoto vyjádření.

3) Jaký je plánovaný (popřípadě plánovací smlouvou stanovený) termín předání veřejné infrastruktury ve výše uvedených lokalitách do rukou městské části?

Odpověď: Termín předání veřejné infrastruktury v dotčených lokalitách není stanoven.

4)  Je zemina, která byla navezena na část pozemku parc. č. 676/6 v katastrálním území Újezd u Průhonic, označenou na přiložené části katastrální mapy písmenem „A“, v daném prostoru skladována na základě rozhodnutí, povolení nebo jiného úkonu jakéhokoli orgánu veřejné moci? Mapa

Odpověď: Úřad městské části Praha-Újezd nemá k dispozici samostatné rozhodnutí či povolení, které by povolovalo skladovat navezenou zeminu na pozemcích označených na situaci písmeny „A“ a „B“. V územních rozhodnutích jednotlivých lokalit, vydaných stavebním odborem ÚMČ Praha 11 pod č. j.: MCP11/15/007060/OV/Hr (Nová Praha), MCP11/14/045982/OV/Hr (Ke Mlýnu) a MCP11/14/061229/OV/Hr (K Botiči) je uvedeno, že „Prostor pro zařízení staveniště bude umístěn na pozemcích investora. Dočasné stavby a zařízení pro provádění stavby vyžadují umístění formou územního souhlasu, včetně projednání tras staveništní dopravy.“ Územní souhlas týkající se výše uvedeného Úřad městské části Praha-Újezd nikdy neobdržel. V případě, že byl vydán, vydal ho odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11, Vidimova 1324-1325, 149 00 Praha 4.

5) Pokud je odpověď na otázku č. 4 kladná, žádám o poskytnutí kopie takového dokumentu v elektronické podobě (scan).

Odpověď: –

6) Je zemina, která byla navezena na část pozemku parc. č. 676/6 v katastrálním území Újezd u Průhonic, označenou na přiložené části katastrální mapy písmenem „B“, v daném prostoru skladována na základě rozhodnutí, povolení nebo jiného úkonu jakéhokoli orgánu veřejné moci?

Odpověď: Viz vyjádření v bodu č. 4.

7) Pokud je odpověď na otázku č. 6 kladná, žádám o poskytnutí kopie takového dokumentu v elektronické podobě (scan).

Odpověď: –
8) Dle kupní smlouvy k pozemkům v lokalitách uvedených v otázce č. 1 měl být na pozemku parc. č. 676/6 v katastrálním území Újezd u Průhonic vystavěn veřejný park. Byla ve vztahu k takovému parku vydána nějaká rozhodnutí, povolení nebo jiné úkony orgánů veřejné moci?

Odpověď: Výstavba veřejného parku na pozemku parc. č. 676/6 v k. ú. Újezd u Průhonic zatím není stavebním úřadem MČ Praha 11 projednávána. Do současné doby nebyla na tuto stavbu vydána žádná povolení ani rozhodnutí.

 

Informace č. 1/2019

Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2019. Seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Odpověď:

Název projektu: Revitalizace rybníků; popis projektu: revitalizace rybníku Sukov a Návesního rybníku; projektová kancelář: Photon Watech Technology, s. r. o.; finanční rozpočet projektu: 8 mil. Kč; plánovaný termín započetí projektu: projekt dokončen v roce 2018; předpokládaný termín výběrového řízení: rok 2021

Název projektu: Rekonstrukce komunikací Kateřinky; popis projektu: přeložky a opravy inženýrských sítí a povrchů v ulicích Proutěná, Vodnická, Krajanská a Milíčovská; projektová kancelář: Dipro, spol. s r. o.; finanční rozpočet projektu: 70 mil. Kč; plánovaný termín započetí projektu: projekt započat v únoru 2018; předpokládaný termín výběrového řízení: rok 2020.

Název projektu: Základní škola Formanská – rozšíření o 2. stupeň; popis projektu: rozšíření základní školy o 5. až 9. třídu včetně varny a jídelny; projektová kancelář: studii stavby zpracovává Etlesse Investment, spol. s r. o.; finanční rozpočet projektu: 70 mil. Kč; plánovaný termín započetí projektu: rok 2019; předpokládaný termín výběrového řízení: rok 2021