Místní poplatek ze psů

1. Identifikační kód

     —–

2. Kód

     —–

3. Pojmenování (název) životní situace

     Místní poplatek ze psů.

 

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů je místní poplatek, který má charakter daně a na svém území jej zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je držení psa staršího tří měsíců.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.

Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci (v Praze městské části) příslušné podle trvalého místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, pobývají na území ČR přechodně po dobu delší naž 3 měsíce, jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo jim byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde ocizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

 

6. Podmínky a postup řešení

Poplatek se platí ze psa staršího tří měsíců, a to od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

 

7. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá; osoba, která je považována na závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby; osoba, která je držitelem půkazu ZTP nebo ZTP/P; osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
 • držitel psa chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psů, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitelé služebních psů sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí.

Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

 

8. Označení psa identifikačním číslem a registrace chovatelů psů

Podle veterinárního zákona (zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči)  je chovatel, který chová psa, povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Označení psa identifikačním číslem provádí veterinární lékař. Novým identifikačním číslem podle veterinárního zákona nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před  3. 7. 2011.

Centrální evidence psů (CEP), která by měla být vedena Komorou veterinárních lékařů nebyla dosud oficiálně spuštěna (informace ke dni 1. 2. 2022). Chovatelé psů mohou od 1. 1. 2022 vložit dobrovolně prostřednictvím svého veterinárního lékaře číslo čipu svého psa do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně může chovatel svého psa evidovat v databázích provozovanými soukromými subjekty. To však chovatele nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla čipů psů do CEP, poté, co bude spuštěna.

 

9. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.

Při plnění své ohlašovací povinnost je poplatník povinen sdělit své jméno a příjmení nebo název firmy, rodné číslo nebo IČ, místo pobytu nebo sídlo, případně další adresu pro doručování, právnická osoba též místo podnikání a dále údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopisu buď přímo u správce poplatku, nebo zaslat poštou na adresu Úřadu městské části Praha-Újezd, nebo v elektronické podobě.

 

10. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

11. Kde, s kým a kdy životní situace řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Simona Drábková, odbor kancelář starosty: tel: 272 690 692, e-mail: simona.drabkova@praha-ujezd.cz

V úředních hodinách: Po a St: 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

12. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku.

Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti jsou například:

občanský průkaz; u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobírání důchodu; doklad o převzetí psa z útulku; průkaz ZTP/P; osvědčení o speciálním vycvičení služebních psů Policie ČR a městské policie a dále záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a užívaného k honitbě apod.

Plná moc v případě zastupování s věcným vymezením rozsahu zmocnění (podpisy zmocněnce a zmocnitele nemusí být úředně ověřeny).

V případě, že poplatníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu, vyžaduje správce poplatku vyplnit čestné prohlášení o této skutečnosti.

 

13. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Ohlášení k místnímu polatku ze psů - doc

 

Odhláška z místního poplatku ze psů - pdf
Odhláška z místního poplatku ze psů - doc

 

Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - doc

 

Souhlas zákonného zástupce pro nezletilého držitele psa - doc
Souhlas zákonného zástupce pro nezletilého držitele psa - pdf

 

14. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Roční sazby poplatku činí:

 • 1 500 Kč za jednoho psa a 2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • 300 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě a 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • 200 Kč za jednoho a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let
 • 600 Kč za jednoho psa určeného a užívaného k hlídání objektů a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, je-li jeho držitelem právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu.

Splatnost poplatku:

poplatek je splatný bez vyměření předem, a to:

 • nečiní-li více než 600 Kč ročně do 31. března každého roku,
 • činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.
 • správce poplatku rozesílá před datem splatnosti poštovní poukázky na úhradu poplatku

Způsob placení poplatku:

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku)
 • složenkou na poště
 • hotově nebo platební kartou na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic

15. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník splní ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Lhůta pro vrácení přeplatku (činí-li více než 200 Kč) na žádost poplatníka je do třiceti dnů od doručení žádosti.

 

16. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

17. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost elektronického podání na adresu elektronické podatelny e-podatelna@praha-ujezd.cz
Informace o elektronickém podání.

Možnost podání datovou zprávou odeslanou datovou schránkou – 2w9bx6s.

 

18. Podle kterého předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 

19. Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 8/2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 44)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů (§ 10, § 10b)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

20. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, lhůtě a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, pokud daňový řád nestanoví jinak, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání se připouští jen proti rozhodnutí, které dosud není v právní moci.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení správce poplatku, který napadené rozhodnutí vydal
 • označení odvolatele
 • číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí

Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, pokud mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu (Magistrátu hl. m. Prahy).

 

21. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a zákona č. 280/2009 Sb.)

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, nebo tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu (§ 247 zákona č. 280/2009 Sb.).

 

22. Nejčastější dotazy

Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?

Poplatek je placen vždy v místě trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na délku trvání přechodného pobytu v jiném místě. Pokud je v rodině drženo více psů, mohou být přihlášeni na více členů rodiny a každý pak platí poplatek za jednoho psa.

Jak a kdy odhlásit psa z evidence?

Když poplatník přestane být držitelem psa (předání jinému držiteli, uhynutí, zaběhnutí psa) nebo se odstěhuje z městské části, je potřeba písemně psa do 15 dnů odhlásit u správce poplatku, tzn. sdělit kdo, z jakého důvodu a k jakému datu psa odhlašuje, aby mohla být ukončena poplatková povinnost.

Jaké sankce hrozí, když držitel psa nesplní ohlašovací povinnost?

Správce poplatku vyměří poplatek sám platebním výměrem pomocí pomůcek a dále má možnost uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

 

23. Další informace

———————-

 

24. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Hlavní město Praha (www.praha.eu)

Pražské útulky (http://www.upozpraha.cz/)

 

25. Související životní situace a návody, jak je řešit

           ————————-

26. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městská část Praha-Újezd, Úřad městské části Praha-Újezd, odbor kancelář starosty.

 

27. Kontaktní osoba

Simona Drábková, tel: 272 690 692

 

28. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 1. ledna 2022

 

29. Popis byl naposledy aktualizován

1. ledna 2022.

 

30. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

 

31. Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

—————————