Zápis č. 35/2021 ze dne 22. 9. 2021

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) návrh na pořízení změny územního plánu „Park Újezd“ (podnět P115/2019)
  b) návrh na pořízení změny územního plánu „Trojúhelník“ (podnět P113/2019)
  c) návrh na pořízení změny územního plánu „SV-C“ (podnět P112/2019)
  d) návrh na pořízení změny územního plánu „Vodoteč“
  e) návrh na pořízení změny územního plánu „Uvítání lokality“
  f) návrh na pořízení změny územního plánu „Trojúhelník 2“
  g) návrh na pořízení změny územního plánu „Hokejka“
  h) návrh na pořízení změny územního plánu „U Lesa 3“
  i) vyjádření k dokumentaci stavby „Novostavba 28 rodinných domů včetně přilehlé infrastruktury, Park Újezd 4“
  j) vyjádření k dokumentaci stavby „Park Újezd 5 – novostavba 18 RD včetně infrastruktury“
 5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 9. 2021
 6. Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2021
 7. Úprava rozpočtu k 09/2021
 8. Finanční dar pro členy OVK
 9. MŠ Formanská – převod klimatizace do majetku MŠ
 10. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 8. 2021
 11. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory
 12. Schválení cenové nabídky na výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích
 13. Schválení pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 265/146 k. ú. Újezd u Průhonic
 14. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 213/13 k. ú. Újezd u Průhonic
 15. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu hasičského vozidla Volvo
 16. Schválení poskytnutí mimořádného finančního daru pro obec Hrušky
 17. Schválení nájemní smlouvy na společenský sál
 18. Schválení cenové nabídky na zpracování studie interiérů ZŠ Formanská
 19. MŠ Formanská – finanční dar za organizaci DBA – bod doplněn na zasedání ZMČ
 20. ZŠ Formanská – finanční dar za organizaci DBA – bod doplněn na zasedání ZMČ
 21. SDH Koryčany – finanční dar pro osoby zasažené výbuchem v Koryčanech – bod doplněn na zasedání ZMČ
 22. Dotazy a náměty
 23. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 34/2021
 24. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 20. října 2021
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská