Zápis č. 36/2021 ze dne 20. 10. 2021

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Objemová studie pro změnu ÚP
  b) Návrh na pořízení změny územního plánu „SV-C“ (podnět P112/2019)
  c) Návrh na pořízení změny územního plánu „Uvítání lokality“
  d) Návrh na pořízení změny územního plánu „U Lesa 3“
  e) Vyjádření k dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu včetně infrastruktury, U Lesa 2“
 5. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory
 6. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – Park Újezd 4, 5
 7. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 10. 2021
  a) Úprava rozpočtu k 9/2021
  b) Úprava rozpočtu k 10/2021
 8. Prominutí části nájemného (inflace) u nebytových prostor
 9. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 1. pololetí 2022
 10. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 235/68 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení odsvěření inženýrských sítí pro MŠ Formanská do správy PVS a. s.
 12. Schválení smlouvy o výpůjčce o bezúplatném užívání vozidla Volvo
 13. Schválení plánu zimní údržby
 14. Dotazy a náměty
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 35/2021
 16. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 24. listopadu 2021
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská
  c) ZŠ Formanská – schválení smlouvy o smlouvě budoucí o připojení PRE – bod doplněn na zasedání ZMČ
  d) ZŠ Formanská – přijetí finančního daru na zkvalitnění výuky žáků školy – bod doplněn na zasedání ZMČ