Zápis č. 37/2021 ze dne 24. 11. 2021

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – projekt „Újezd u Průhonic“
 5. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „Víceúčelový areál SV-C“
 6. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „Park Újezd“
 7. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „U Lesa 3“
 8. Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „Uvítání lokality“
 9. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22. 11. 2021
 10. Úprava rozpočtu 11/2021
 11. Schválení cenové nabídky na údržbu zeleně na Milíčovských kopcích
 12. Schválení cenové nabídky na opravu komunikací – Ke Mlýnu, Na Vojtěšce, Formanská, Na Formance a Josefa Bíbrdlíka
 13. Schválení cenové nabídky na nákup lodního kontejneru (určený na skladování strojů a zařízení městské části)
 14. Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na prostor v hasičské zbrojnici
 15. Schválení návrhu na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 610/1 k. ú. Újezd u Průhonic
 16. ZŠ Formanská – přijetí finančního daru na zkvalitnění výuky žáků školy
 17. Schválení nákupu technického a materiálního vybavení požárního vozidla Volvo – bod doplněn na zasedání ZMČ
 18. Schválení cenové nabídky na dodávku a výsadbu listnatých stromů – bod doplněn na zasedání ZMČ
 19. Dotazy a náměty
 20. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 36/2021
 21. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 15. prosince 2021
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská