Zápis č. 38/2021 ze dne 15. 12. 2021

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Rozpočtové provizorium pro rok 2022
 5. Úpravy rozpočtu k 12/2021
 6. Zrušení inflační doložky pro SK Újezd Praha 4
 7. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vozidla Volvo
 8. Schválení záměru prodeje garáží a skladového prostoru v ulici U Močálu
 9. Schválení veřejné soutěže na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců
 10. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 416/7 a 416/9 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení návrhu na pořízení změny územního plánu na pozemku parc. č. 610/1 k. ú. Újezd u Průhonic
 12. Výbor stavební a pro životní prostředí – souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 214/11, 214/256, 214/12, 214/13 a 214/141 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Schválení dohody o podmínkách poskytnutí zpravodaje MČ Praha 11 „Klíč“
 14. MŠ Formanská – přijetí finančního daru pro potřeby mateřské školy
 15. MŠ Formanská – dodatečné schválení uzavřených nájemních smluv na rok 2021
 16. Návrh na vyplacení mimořádné odměny členovi zastupitelstva
  a) návrh na vyplacení mimořádné odměny starostovi
  b) návrh na vyplacení mimořádné odměny místostarostce
  c) návrh na vyplacení mimořádné odměny místostarostce
 17. Kulturní a sportovní akce na 1. pololetí 2022
 18. Námitka Ing. Barbary Rozsypalové k Zápisu č. 37 ZMČ – 24.11.2021 – bod doplněn na zasedání ZMČ
 19. Dotazy a náměty
 20. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 37/2021
 21. Různé
  a) termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2022
  b) informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská