Zápis č. 39/2022 ze dne 26. 1. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Počet obyvatel k 1. 1. 2022
 5. Informace o poskytnuté dotaci z VHA
 6. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Prodej části pozemku parc. č. 265/339 k. ú. Újezd u Průhonic
  b) Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 214/11, 214/256, 214/12, 214/13 a 214/141 k. ú. Újezd u Průhonic
  c) Návrh na pořízení změny územního plánu „Vodoteč“ (podnět P92/2021)
 7.  Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vydávání Zpravodaje MČ Praha-Újezd
 8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 213/23 a 526/2 k. ú. Újezd u Průhonic
 9. Vyhodnocení nabídek na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců
 10. Schválení nabídky na zpracování zjednodušené dokumentace pro ohlášení stavby stavebních úprav stávající budovy ZŠ Formanská potřebné pro navýšení kapacity školy
 11. I. J. CAPITAL – splatnosti závazků ze Smlouvy o postoupení pohledávky
 12. Zřízení školské rady při Základní škole Formanská
 13. Dotazy a náměty
 14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 38/2021
 15. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 23. února 2022
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská