Zápis č. 1/2022 z ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 19. 10. 2022

 1. Schválení programu jednání ustavujícího zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Určení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/místostarostky
 4. Určení počtu místostarostů/místostarostek
 5. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni
 6. Volba starosty/starostky městské části
 7. Volba místostarosty/místostarostky městské části
 8. Zřízení výborů zastupitelstva městské části
 9. Volba předsedy a členů finančního výboru
 10. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
 11. Volba předsedy a členů výboru stavebního a pro životní prostředí
 12. Jmenování redakční rady
 13. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 14. Stanovení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva městské části
 15. Volba ověřovatelů doložky právních úkonů
 16. Různé
  a) Úpravy rozpočtu
  b) Termíny zasedání zastupitelstva do konce roku 2022