Zápis č. 46/2022 ze dne 14. 9. 2022

Návrh programu jednání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Výstavba rodinných domů Formanská 202
  b) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura
  c) Schválení revokace doplnění usnesení č. 4c/44/2022 – název bodu změněn na zasedání ZMČ
  d) Dostavba vodovodního řadu Šeberov – Kateřinky – Újezd u Průhonic
 5. Finanční výbor
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7. 9. 2022
  b) Schválení finančního daru pro členy okrskových volebních komisí
  c) Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2022
  d) Úpravy rozpočtu k 9/2022
 6. MŠ Formanská – finanční dar za organizaci DBA
 7. ZŠ Formanská – finanční dar za organizaci DBA
 8. ZŠ Formanská – převod movitého majetku
  a) Interaktivní tabule
  b) Vybavení třídy
 9. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 214/453 k. ú. Újezd u Průhonic
 10. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 235/88 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 216/1 k. ú. Újezd u Průhonic
 12. Schválení cenové nabídky na výsadbu stromů
 13. Schválení cenové nabídky na údržbu zeleně kolem Milíčovských kopců – bod byl doplněn na zasedání ZMČ
 14. Dotazy a náměty
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 44/2022 a č. 45/2022
 16. Různé
  a) Schválení smlouvy o spolupráci – Trojúhelník – bod byl doplněn na zasedání ZMČ