Zápis č. 45/2022 ze dne 31. 8. 2022

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Volba návrhového výboru
  4. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce cest in-line parku Milíčov“
  5. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD na akci: „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ – bod doplněn na zasedání ZMČ
  6. Schválení žádosti o svěření pozemků parc. č. 670/8 a 670/6 k. ú. Újezd u Průhonic – bod doplněn na zasedání ZMČ