Zápis č. 44/2022 ze dne 22. 6. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Vestecká spojka II. etapa a MÚK s D1 – Exit 4“
  b) Metropolitní plán
  c) Schválení návrhu na pořízení změny územního plánu – podnět P88/2021
 5. Finanční výbor
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 6. 2022
  b) Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 2. pololetí 2022
  c) Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 1. pololetí 2023
  d) Úprava rozpočtu k 06/2022
 6. MŠ Formanská – přijetí finančního daru
 7. ZŠ Formanská – schválení nájemní smlouvy
 8. ZŠ Formanská – schválení žádosti o ponechání finančních prostředků
 9. ZŠ Formanská – schválení nové zřizovací listiny
 10. Schválení cenové nabídky na opravu mlatové cesty podél ulice Formanská
 11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 214/3 k. ú. Újezd u Průhonic
 12. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nebytovou jednotku č. 102 v bytovém viladomě CATHA
 13. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 416/10 k. ú. Újezd u Průhonic
 14. Schválení záměru stavby hasičské zbrojnice
 15. Schválení záměru výběrového řízení na opravu asfaltových povrchů kolem Milíčovských kopců
 16. Schválení darovací smlouvy na převod – bod vyjmut ze zasedání ZMČ
  a) pozemku parc. č. 214/276 k. ú. Újezd u Průhonic a komunikace v ulici Pod Formankou – bod vyjmut ze zasedání ZMČ
  b) veřejného osvětlení v ulici Pod Formankou – bod vyjmut ze zasedání ZMČ
 17. SK Újezd – schválení mimořádného příspěvku – bod doplněn na zasedání ZMČ
 18. Dotazy a náměty
 19. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 43/2022
 20. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ 09/2022
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská