Zápis č. 43/2022 ze dne 25. 5. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Lokalita Park-Újezd – informace o smlouvách s PVS a rozvoji lokalit
  b) Žádost o souhlas se stavbou protihlukového valu podél dálnice D1 a s umístěním stavby na pozemcích městské části
  c) Metropolitní plán
  d) Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Vestecká spojka II. etapa a MÚK s D1 – Exit 4“
  e) Delimitace akce „Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd, etapa 0022, Proutěná 3. etapa“ – bod doplněn na zasedání ZMČ
 5. Finanční výbor
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 5. 2022
  b) Úprava rozpočtu k 04/2022
  c) Úprava rozpočtu k 05/2022
 6. Závěrečný účet za rok 2021
 7. Počet zastupitelů na volební období 2022-2026
 8. ZŠ Formanská – rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021
 9. ZŠ Formanská – schválení uzavřené nájemní smlouvy
 10. ZŠ Formanská – převod movitého majetku
 11. Schválení cenové nabídky na opravu ulice Pastevců
 12. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 235/88 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 416/6 k. ú. Újezd u Průhonic
 14. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 213/13 k. ú. Újezd u Průhonic
 15. Schválení finančního daru pro Policii ČR
 16. Kulturní a sportovní akce na 2. pololetí 2022
 17. Doplnění podnětu na změnu ÚP – bod doplněn na zasedání ZMČ
  a) Podnět č. 91/2021 – pozemek parc. č. 676/1 k. ú. Újezd u Průhonic
  b) Podnět č. 93/2021 – pozemek parc. č. 214/31 k. ú. Újezd u Průhonic
 18. Dotazy a náměty
 19. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 42/2022
 20. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 22. června 2022
  b) Informace o ukončení soudního sporu se společností EVOSA spol. s r.o.
  c) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská
  d) Informace o realizaci 5. třídy stávající základní školy

 

           

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Zápis č. 43/2022 ze zasedání ZMČ dne 25. 5. 20221 MB
2 pdf Příloha - Závěrečný účet za rok 2021948 KB
3 pdf Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření2 MB
4 pdf Příloha č. 2 - Záznam z jednání o finančním vypořádání302 KB
5 pdf Příloha č. 3 - Výkaz FIN 120 - přehled pro hodnocení plnění rozpočtu67 KB
6 pdf Příloha č. 4 - Výkaz FIN 2-1270 KB
7 pdf Příloha č. 5 - Rozvaha k 31. 12. 202160 KB
8 pdf Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 202157 KB
9 pdf Příloha č. 7 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2021118 KB
10 pdf Příloha č. 8 - Přehled o peněžních tocích k 31.12.202153 KB
11 pdf Příloha č. 9 - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.202153 KB
12 pdf Příloha č. 10 - Přehled o pohyby dlouhodobého majetku k 31.12.202144 KB
13 pdf Příloha č. 11 - Inventarizační zpráva MČ Praha-Újezd575 KB
14 pdf Příloha č. 12 - Rozvaha MŠ Formanská k 31.12.20211 MB
15 pdf Příloha č. 13 - Výkaz zisku a ztráty MŠ Formanská k 31.12.20211 008 KB
16 pdf Příloha č. 14 - Rozvaha ZŠ Formanská k 31.12.20211 MB
17 pdf Příloha č. 15 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ Formanská k 31.12.2021900 KB
18 pdf Příloha č. 16 - Rozvaha TSÚ k 31.12.202164 KB
19 pdf Příloha č. 17 - Výkaz zisku a ztráty TSÚ k 31.12.202162 KB
20 pdf Příloha č. 18 - Příloha TSÚ k 31.12.2021136 KB
21 pdf Příloha č. 19 - Příkaz starosty č. 6-2022183 KB
22 pdf Příloha č. 20 - Zápis z valné hromady TSÚ42 KB
23 pdf Příloha č. 21 - Rozpočtové změny k 04-202228 KB
24 pdf Příloha č. 22 - Rozpočtové změny k 05-202229 KB