Zápis č. 15/2023 ze dne 20. 12. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Dotazy místních občanů na průběh a vyhodnocení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Formanská – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 5. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Dokumentace záměru „Újezd u Průhonic – protihlukový val“
  b) Informace o stavbě Vestecké spojky, II. etapa včetně napojení na D1 – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Úprava rozpočtu k 12/2023
 8. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2024
 9. Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2023
 10. Informace o rozhodnutích starosty
 11. Schválení poskytnutí finančního daru pro Dětský domov Kašperské Hory
 12. Schválení uhrazení realizace oplocení přístupové cesty do budovy MŠ Formanská
 13. Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na prostor v Domě služeb
 14. Návrh na vyplacení mimořádné odměny členovi zastupitelstva
  a) Návrh na vyplacení mimořádné odměny starostovi
  b) Návrh na vyplacení mimořádné odměny 1. místostarostce
  c) Návrh na vyplacení mimořádné odměny 2. místostarostce
 15. Revokace usnesení č. 08/06/2023 o stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 16. Kulturní a sportovní akce na 1. pololetí 2024
 17. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 14/2023
 18. Různé
  a) Termíny zasedání ZMČ – 1. pololetí 2024