Zápis č. 25/2020 ze dne 21. 10. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2020;
 5. Úpravy rozpočtu k 10/2020;
 6. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 1. pololetí 2021;
 7. Přijetí sponzorských darů za rok 2020;
 8. JSDH – schválení cenové nabídky na dodávku hasičského vybavení;
 9. Technické služby Újezd,
  a) schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o údržbě komunikací a chodníků,
  b) schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o údržbě zeleně;
 10. Schválení cenové nabídky na úpravu povrchu cyklostezky Újezd-Křeslice;
 11. Schválení cenové nabídky na dodávku a montáž veřejného osvětlení podél nové autobusové zastávky Sukovská;
 12. CETIN – schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 74/2, 74/3 a 265/117 k. ú. Újezd u Průhonic;
 13. PREdistribuce – schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 214/153 k. ú. Újezd u Průhonic;
 14. Kontrola dodržování zákona č. 106/1999 Sb.,
  a) protokol o kontrole ze dne 6. 10. 2020,
  b) změna sazebníku úhrad za poskytování informací;
 15. Dotazy a náměty;
 16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 24/2020;
 17. Různé,
  a) termín zasedání ZMČ – 18. 11. 2020