Zápis č. 24/2020 ze dne 30. 9. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. MŠ Formanská – žádost o průběžné čerpání z rezervního fondu na energie;
 5. MŠ Formanská – žádost o financování a schválení firmy pro opravu a rozšíření domácího telefonu;
 6. MŠ Formanská – žádost o financování opravy bezpečnostního požárního rozhlasu;
 7. MŠ Formanská – žádost o převzetí staveb do majetku MČ;
 8. ZŠ Formanská – sponzorský dar za organizaci DBA;
 9. ZŠ Formanská – zrušení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace;
 10. Úpravy rozpočtu k 09/2020;
 11. SK Újezd – příspěvek na děti a mládež fotbalového oddílu;
 12. SK Újezd – příspěvek na založení tenisového oddílu;
 13. Změna jednacího řádu ZMČ;
 14. Zápis z jednání kontrolního výboru;
 15. Stanovisko k žádosti o odkup pozemku parc. č. 670/6 a 671/4 k. ú. Újezd u Průhonic;
 16. Nájemní smlouvy na pronájem prostor společenského sálu v domu služeb;
 17. Prodej pozemku parc. č. 293 k. ú. Újezd u Průhonic;
 18. Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu: „Novostavba 28 rodinných domů včetně přilehlé infrastruktury, Park Újezd 4“;
 19. Stanovisko k žádosti o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemků MČ v rámci akce: „Praha 11 – Chodov, D1 etapa I – Kateřinky“;
 20. Stanovisko k žádosti o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemků MČ v rámci akce: „Praha 11 – Chodov, D1 etapa II – Kateřinky“;
 21. Dotazy a náměty;
 22. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020;
 23. Různé
  a) termín zasedání ZMČ – 21. 10. 2020