Zápis č. 28/2020 ze dne 16. 12. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 12. 2020;
 5. Úpravy rozpočtu 12/2020;
 6. Rozpočtové provizorium pro rok 2021;
 7. Schválení zásad pronájmu společenského sálu;
 8. Společenský sál Vodnická – schválení nájemních smluv na období 2021-2022;
 9. Technické služby Újezd, s. r .o.
  a) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo o údržbě komunikací a chodníků
  b) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo o údržbě zeleně;
 10. Prodej pozemku parc. č. 214/451 k. ú. Újezd u Průhonic;
 11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 214/153 k. ú. Újezd u Průhonic;
 12. Změna vnitřních směrnic pro MČ, MŠ Formanská a ZŠ Formanská – limity pro výběrová řízení na dodávky, služby a stavební práce;
 13. Návrh na vyplacení mimořádné odměny členovi zastupitelstva
  a) Návrh na vyplacení mimořádné odměny starostovi
  b) Návrh na vyplacení mimořádné odměny místostarostce
  c) Návrh na vyplacení mimořádné odměny místostarostce;
 14. Kulturní a sportovní akce na 1. pololetí 2021;
 15. Dotazy a náměty;
 16. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 26/2020, 27/2020;
 17. Různé
  a) Termíny zasedání ZMČ v 1. pololetí 2021
  b) Základní škola Formanská – informace (bod zařazen do programu)
  c) Neoprávněné pokácení stromu na pozemku parc. č. 214/153 k. ú. Újezd u Průhonic (bod zařazen do programu)