Zápis č. 29/2021 ze dne 27.1.2021

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň – vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace na stavbu;
 5. Počet obyvatel k 1. 1. 2021;
 6. Finanční výbor; a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 1. 2021; b) Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2020; c) Plán činnosti finančního výboru na rok 2021;
 7. MŠ Formanská – dodatečný převod částky z rezervního do investičního fondu;
 8. MŠ Formanská – předání venkovní skluzavky do majetku MČ;
 9. Výbor stavební a pro životní prostředí; a) Informace o smlouvě o spolupráci mezi MČ Praha-Újezd, Tempus Investment a Navetina; b) Vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 670/6 a 671/4 k. ú. Újezd u Průhonic; c) Informace o rekonstrukci rozvodů tepla a teplé vody v sídlišti Kateřinky; d) Informace o přípravách nových parkovacích stání;
 10. Schválení pachtovní smlouvy na rybníky Návesní a Sukov;
 11. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2021;
 12. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“;
 13. MŠ Formanská – schválení nové zřizovací listiny (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva);
 14. Dotazy a náměty;
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 28/2020;
 16. Různé; a) Termín zasedání ZMČ – 17. 2. 2021