Zápis č. 30/2021 ze dne 17. 2. 2021

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Návrh rozpočtu pro rok 2021;
 5. Schválení Statutu sociálního fondu MČ;
 6. MŠ Formanská – žádost o přidělení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti za rok 2020;
 7. ZŠ Formanská – žádost o dodatečné schválení peněžního daru z roku 2018;
 8. ZŠ Formanská – žádost o využití nevyúčtované dotace MČ z roku 2018;
 9. ZŠ Formanská – žádost o převedení hospodářského výsledku z roku 2020 – bod byl z jednání vyjmut;
 10. ZŠ Formanská – schválení odpisového plánu na rok 2021;
 11. Schválení smlouvy o převodu projektové dokumentace a práv a povinností ke stavbě „Revitalizace rybníka Sukov“;
 12. Zrušení usnesení č. 08/19/2020 – výpůjčka pozemku parc. č. 214/3 k.ú. Újezd u Průhonic;
 13. Dotazy a náměty;
 14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 29/2020;
 15. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 17. 3. 2021