Zápis č. 31/2021 ze dne 17. 3. 2021

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Úprava rozpočtu k 3/2021;
 5. Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2020;
 6. Schválení programu pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace z VHA na 2. pololetí 2021;
 7. Výbor stavební a pro životní prostředí,
  a) Vyjádření k dokumentaci stavby „Park Újezd 5 – novostavba 18 RD včetně infrastruktury“,
  b) Pravidla pro transparentní spolupráci členů SMČHMP s investory;
 8. Žádost SDH Praha-Újezd o změnu účelu poskytnuté dotace z VHA na období od 1. 1. do 30. 6. 2021;
 9. Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská;
 10. Zajištění dovozu obědů pro seniory  (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva);
 11. Dotazy a náměty;
 12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 30/2021;
 13. Různé,
  a) Termín zasedání ZMČ – 21. 4. 2021