Zápis č. 3/2022 ze dne 14. 12. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu na pozemku parc. č. 214/53
  b) Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu na adrese Formanská 202
  c) Žádost o souhlasy a stanovisko k projektu protihlukových valů a kopce
  d) Souhlas se stavbou Park a zahradní restaurace Formanská
 5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
 6. Úpravy rozpočtu 12/2022
 7. Revokace usnesení č. 06/02/2022 ze dne 9. 11. 2022
 8. Schválení nájemních smluv na pronájem společenského sálu na období 2023-2024
 9. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti vedení dešťové kanalizace v lokalitě viladomů CATHA
 10. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nebytovou jednotku č. 102 v bytovém viladomě CATHA
 11. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
 12. Schválení smlouvy o poskytování IT služby
 13. Schválení objednávky o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS
 14. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky 265/405 a 265/406 k. ú. Újezd u Průhonic
 15. Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 416/6 díl „a“ k. ú. Újezd u Průhonic
 16. Návrh na vyplacení mimořádné odměny členovi zastupitelstva
  a) Návrh na vyplacení mimořádné odměny starostovi
  b) Návrh na vyplacení mimořádné odměny místostarostce
  c) Návrh na vyplacení mimořádné odměny místostarostce
 17. Kulturní a sportovní akce na 1. pololetí 2023
 18. MŠ a ZŠ Formanská – informace o schválených žádostech
 19. Schválení finančního daru pro SK Újezd Praha 4 – bod doplněn na zasedání ZMČ
 20. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 02/2022
 21. Různé