Zápis č. 41/2022 ze dne 23. 3. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  – petice proti změně developerského záměru – Park Újezd
 5. Finanční výbor
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 3. 2022
  b) Úpravy rozpočtu k 03/2022
 6. Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2021
 7. MŠ Formanská – schválení uzavřené nájemní smlouvy
 8. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 626/18, 617/1 a 617/2 k. ú. Újezd u Průhonic
 9. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na bytovou jednotku č. 102 v bytovém viladomě CATHA Praha-Újezd na pozemku parc. č. 214/5 k. ú. Újezd u Průhonic
 10. Dotazy a náměty
 11. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 40/2022
 12. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 20. dubna 2022
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská