Zápis č. 33/2021 ze dne 19. 5. 2021

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí;
  a) Žádost o možnost započtení části plochy komunikace Pastevců pro výpočet KPP
  b) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 233/16, 233/33 a 233/34 k. ú. Újezd u Průhonic
  c) Doplnění podnětu na změnu ÚP č. 236/2019 a žádost o projednání pořízení změny ÚP zkráceným postupem
 5. KP Development – schválení smlouvy o spolupráci (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva);
 6. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 5. 2021
 7. Závěrečný účet za rok 2020
 8. ZŠ Formanská – žádost o převedení hospodářského výsledku z roku 2020
 9. Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o podmínkách poskytnutí jedné tiskové strany zpravodaje městské části Praha 11„Klíč“
 10. Technické služby Újezd
  a) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku
  b) Schválení finančního příspěvku na opravu komunálního vozidla Multicar (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva);
 11. MŠ Formanská – schválení nabídky na dodávku a montáž klimatizace do učeben detašovaného pracoviště MŠ Formanská, Vodnická 530/42 (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva);
 12. Úprava rozpočtu k 05/2021 (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva);
 13. Dotazy a náměty
 14. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 32/2021
 15. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 23. 6. 2021
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská
  c) ZŠ Formanská – příspěvek na nákup antigenních testů (bod byl doplněn do programu na zasedání zastupitelstva)